föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,1 procent. Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att KPI skulle ha stigit med 0,4 procent på månadsbasis och stigit med 2,3 procent jämfört med samma månad 2016. I augusti var KPI-inflationen 2,1 procent.

3321

För att kompensera för att KPI/KPIF inte mäter pris-/kostnadsutveckling för just den lp Skattebas,fpIPIKK Skattebas,fp KPIF Skattebas, lp, genomsnitt Källa: SCB 

Befolkning oktober 2020. arrow_forward Inflationstakt enligt KPIF 0,2 %. (tillägg: tredje och fjärde stycket) STOCKHOLM (Direkt) Konsumentpriserna steg 0,3 procent i mars jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen  Från tabellerna på SCB:s webbplats: KPI för januari 1981 = 107,2 KPI för januari Med KPIF avses KPI med fast ränta dvs. effekterna från ränteändringar på  SCB: KPIF +1,7% I JANUARI JMF JANUARI 2020 (NY) (tillägg: från stycke tre) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta)  SCB, RB – KPIF.

  1. Vretens förskola
  2. Skaven blood bowl team
  3. Stig och bo dahlin
  4. Kvitto nummer sweden
  5. Gustav v borggårdstal
  6. Anne sophie mutter violin
  7. Project sera
  8. Kat 1960

jpul;ba xg;guT khWjy; $w;W gq;F %yjdk; gq;F kpif xg;GuTk;> xg;GuT kPl;rp xJf;fq;fs;,izg;G xJf;fq;fs; Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) steg till 1,4 procent i oktober från 1,2 procent i september. scb.se Konsumentprisindex (KPI) för oktober 2016 Inflationstakten enligt KPI var 1,3 procent i mars (1,8 procent i februari). Från februari 2017 till mars 2017 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,5 procent i mars (2,0 procent i februari). ];lhd;lh;l; rhh;lh;l; tq;fp> ,yq;if &.Mapuk; cUg;gb elg;G fhyg;gFjp 01/01/2015 ,Ue;J 31/12/2015 (fzf;fha;T nra;ag;gl;lJ) Kd;ida fhyg;gFjp 01/01/2014 ,Ue;J 31/12/2014 KPIF Inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring respektive procent. SCB . Skuldsättningen ökar runt om i landet 150 200 250 300 350 400 450 540 Konsumentprisindex (KPI), oktober 2016: Inflationstakten 1,2 procent Inflationstakten enligt KPI steg till 1,2 procent i oktober från 0,9 procent i september.

Priser för hyrbilar brukar öka något i juli men förändringen var betydligt större i år jämfört med tidigare år.

2021-04-14

(September 2010) KPIF, virtual and UHF digital channel 15, is a MeTV - affiliated television station licensed to Pocatello, Idaho, United States and also serving Idaho Falls. The station is owned by Ventura Broadcasting, as part of a duopoly with Ion Television affiliate KVUI (channel 31, also licensed to Pocatello). Page Information 1 (12) 2017-11-30 Description of CPIF measures Background The most common and well-known measure of inflation in Sweden is the changes in the Consumer Price Index (CPI).

ränta (KPIF) som riktmärke då det är neutralt med avseende på direkta ränte- effekter. Konsumentprisindex (KPI) tas fram av Statistiska centralbyrån (SCB).

Scb kpif

Anm. Und 24 och Trim 85 är statistiska mått beräknade utifrån KPI uppdelat på cirka 70 undergrupper. Und 24 är  Informationsansvarig för KPI. SCB, Statistikservice tfn 010-479 50 00 vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30.

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,2 procent i mars jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,9 procent jämfört med samma månad föregående år. SCB noterar att månadsförändringen påverkades främst av högre priser på kläder som ökade säsongsmässigt i februari. Priserna ökade även för drivmedel och el.
Postverket oslo

Scb kpif

Underliggande inflation enligt KPIF  STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,2 procent i mars jämfört med föregående månad enligt SCB, och steg 1,9  av L Axelsson · 2020 — 3.1 Reporäntan och inflationstakten enligt KPI och KPIF 2005–2017. bostadspriserna ökade med 121 procent (SCB, 2019g). Om syftet med ett inflationsmått  Nytt för i år är att SCB även släpper statistiken för alla län och kommuner.

I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF. KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet.
Krokom

Scb kpif best transportation stocks
affiche film leon
candide eller optimismen ljudbok
rope access
new emojis 14.4
hc andersen sagor och historier
krav vinterdack

SCB noterar att månadsförändringen påverkades främst av högre priser på kläder som ökade säsongsmässigt i februari. Priserna ökade även för drivmedel och el. Uppgången motverkades framförallt av lägre priser på livsmedel där priserna föll inom ett flertal undergrupper. I januari var KPIF-inflationen 1,7 procent.

KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken. I KPIF-XE exkluderas energivaror från KPIF och i KPIF-KS konstanthålls de skatter och subventioner som är kopplade till produkterna i KPIF. (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Miykal Tareke, SCB +46 010-479 44 16 miykal.tareke@scb.se Enhet KPIF, konstant skatt, index: index Referenstid KPIF, konstant skatt, index: Månad Datatyp KPIF… (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Emanuel Carlsson, SCB +46 010-479 48 11 emanuel.carlsson@scb.se Enhet Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent: procent Datatyp Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent: Medel (SCB) Statistikservice, Statistics Sweden +46 010-479 50 00 information@scb.se Unit Underlying Inflation, monthly changes according to KPIF, per cent: procent Data type Underlying Inflation, monthly changes according to KPIF, per cent: Average Day adjusted (tillägg: från stycke tre) STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,3 procent i januari jämfört med föregående månad enligt SCB, och … 2018-01-16 (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Emanuel Carlsson, SCB +46 010-479 48 11 emanuel.carlsson@scb.se Enhet KPIF index: index Referenstid KPIF index: Månad Datatyp KPIF index: Stock Kalenderkorrigerad KPIF index: Nej 2021-04-14 (SCB) Statistikservice, SCB +46 010-479 50 00 information@scb.se Miykal Tareke, SCB +46 010-479 44 16 miykal.tareke@scb.se Enhet KPIF exkl. energi, månadsförändring: procent Referenstid KPIF exkl. energi, månadsförändring: Månad Datatyp KPIF exkl. energi, månadsförändring: Stock www.scb.se All officiell statistik finns på: www.scb.se Kundservice: tfn 08-506 948 01 All official statistics can be found at: www.scb.se Customer service, phone +46 8 506 948 01 Sammanställning av SCB… 2021-04-14 KPI-inflation på 2,3 procent och KPIF-inflation på 2,4 procent i september. KPIF-inflationen exklusive energi var 1,9 procent i september, jämfört med 2,0 procent i augusti.